RODO

Polityka prywatności

W związku z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych osobowych wprowadzonych pod nazwą RODO zobowiązani jesteśmy poinformować o posiadaniu Państwa danych osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące przetwarzania znajdziesz poniżej.

I. Administrator.
Administratorem Twoich danych osobowych jest: PPHU Bukowiec Mariusz Bukowiec Kobylec 144 32-740 Łapanów

II. Inspektor Ochrony Danych.
Nie mamy obowiązku wyznaczać IOD, lecz jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@elewacje-bukowiec.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie głównie:
– w celu zawarcia umowy, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą – podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b RODO
– w celu wykonania i realizacji umowy – podstawa prawna: zawarta umowa; art.6 ust.1 lit. b RODO Przetwarzanie Twoich danych może odbywać się również:
– w celach analitycznych (np. optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji; itp.), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO
– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO
– w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO
– w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO

IV. Informacja o źródle danych.
Jeśli jesteś:
– pracownikiem, przedstawicielem swojego pracodawcy, który współpracuje z PPHU Bukowiec Mariusz Bukowiec Twoje dane zostały nam udostępnione w firmowych celach kontaktowych od Twojego pracodawcy lub jego partnera
– odbiorcą detalicznym naszych produktów – Twoje dane zostały udostępnione nam przez naszego Pośrednika (np. hurtownię, w której się zaopatrujesz)
V. Kategorie Twoich danych , które przetwarzamy
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych (art. 14 ust.1 lit. d RODO):
– podstawowe dane kontaktowe:

  • imię i nazwisko
  • stanowisko (firma)
  • kontaktowy numer telefonu
  • kontaktowy adres e-mail
  • w zależności od konfiguracji systemu nadawcy: identyfikator IP

VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: (np. firmom informatycznym, kancelarii prawniczej, doradcy podatkowemu, agencji ochrony osób i mienia – np. w przypadku Twojej wizyty u nas)
– innym niezależnym podmiotom (tj. poczta, firmy kurierskie, nasi partnerzy handlowi i pośrednicy, itp.)

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli jesteś naszym partnerem lub jego przedstawicielem z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, informujemy, że zabezpieczamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami UE.

VIII. Profilowanie.
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym systemie podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

IX. Okres przechowywania danych.
1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.
2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

X. Twoje prawa.
Przysługuje Ci:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
– prawo do usunięcia danych
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (sprzeciw marketingowy, sprzeciw z uwagi na szczególna sytuację)
– prawo do przenoszenia danych
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli takiej zgody udzieliłeś/aś
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: biuro@elewacje-bukowiec.pl

XI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
Jeśli dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie:
Podanie przez Ciebie danych jest:
– warunkiem zawarcia umowy
– warunkiem realizacji zawartej umowy
– dobrowolne
Jeśli nie podasz nam danych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy ani zrealizować działań ofertowych, sprzedażowych, reklamacyjnych, itp.

PPHU BUKOWIEC Mariusz Bukowiec